Kenniscentrum

Wat kost een nieuw kunstgebit?

Uw tandprotheticus kan u uitleggen wat uw kunstgebit kost en hoe de vergoeding door de zorgverzekeraar werkt.
De regels zijn vrij juridisch en technisch. Hieronder een aantal algemene uitgangspunten;
In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2020). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van een tandprotheticus bestaat uit twee delen: een honorarium deel en een tandtechniek deel. De tarieven stelt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) jaarlijks vast in opdracht van de minister.

Klik hier voor een eenvoudige uitleg van de basisverzekering door Steffie.nl 

Voor vergoeding van prothetische zorg door uw zorgverzekeraar gelden de volgende algemene regels;

Volledige prothese boven, onder of boven & onder
De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
De eigen bijdrage, het deel dat u niet uit de basisverzekering vergoed krijgt, bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dat verschilt per aanvullende verzekering. Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese
Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
De eigen bijdrage, het deel dat u niet uit de basisverzekering vergoed krijgt, bedraagt 10%.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Volledige prothese op implantaten
-    Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
-    Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
-    Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese, in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese, kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
-    Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese, in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese, kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage, het deel dat u niet uit de basisverzekering vergoed krijgt, kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.
Dit verschilt per aanvullende verzekering. Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Een rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Kosten implantologie
Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten wordt voor 100 % vergoed vanuit de basisverzekering. Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Wanneer het implanteren én het plaatsen van de prothese op implantanten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt, kan het voorkomen dat tweemaal het eigen risico wordt belast. Bespreek dit met uw tandprotheticus.

Wanneer het plaatsen van de implantaten niet doorgaat, zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van patiënt wanneer er geen machtiging is. De basisverzekering vergoedt deze kosten dan dus niet.

Kosten immediaat procedure (tijdelijke) noodprothese)
Het tweemaal belasten van het eigen risico kan ook voorkomen wanneer het plaatsen van de noodprothese (immediaat) en het plaatsen van de normale prothese in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. Uiteindelijk volgt na een (tijdelijke) noodprothese vaak een definitieve gebitsprothese.

Partiële prothese
De kosten van een partiële prothese (plaatje) of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten komen in principe voor eigen rekening. Het kan wel zo zijn dat uw aanvullende verzekering de kosten  geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per aanvullende verzekering.

Ook de kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering.

Opmerking over eigen risico
Het wettelijk eigen risico is dat deel van de jaarlijkse zorgkosten die een persoon, die zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Het is bedoeld als drempel om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruik maken.
Bron: Nationale zorggids

In 2020 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Voor alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg (vanuit de basisverzekering) geldt dit wettelijk eigen risico. U heeft daarnaast de keuze uw eigen vrijwillig risico te verhogen, waardoor uw basispremie lager zal zijn. 

Opmerking over machtigingen
Voor sommige behandelingen vereist uw zorgverzekeraar een zogenoemde machtigingsaanvraag of toestemmingsaanvraag. Uw verzekeraar moet dan eerst toestemming geven voor een bepaalde behandeling. De tandprotheticus vraagt de machtiging voor u aan bij de zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat de tandprotheticus een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. In deze overeenkomsten wordt vaak afgesproken dat een machtiging niet nodig is. Uw ONT-tandprotheticus kan u hier meer over vertellen.

Informeer vooral bij uw verzekeraar
Wij raden iedere patiënt aan om de offerte van de behandeling (het afgeven van een prijsopgave door tandprothetici is verplicht boven de € 250,-) aan de zorgverzekeraar voor te leggen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u opvragen wat uw vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Het is belangrijk daarbij rekening te houden met het wettelijke eigen risico en het eventuele vrijwillige eigen risico. Door de enorme keuze in polissen en de verschillen in polisvoorwaarden, bijvoorbeeld wel/geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan, is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich goed door de verzekeraar te laten informeren over de hoogte van de vergoeding en het bedrag dat de patiënt zelf nog moet betalen. Uiteraard denkt uw tandprotheticus wel graag met u mee en zal hij u hierbij zoveel als mogelijk informeren.

Langdurige zorg (Wet langdurige zorg)
Indien u in een Wlz-instelling verblijft en van die instelling verblijf met behandeling krijgt, is de tandheelkundige zorg onderdeel van de zogenoemde Wlz-zorg. De kosten van de mondzorg worden dan vanuit de Wlz betaald. Dat betekent dat de regels anders zijn, dan hierboven beschreven voor patiënten die thuis wonen of in een instelling zonder Wlz-behandeling. Geeft u duidelijk uw situatie bij uw tandprotheticus aan, zodat hij u volledig kan voorlichten.

Publicatiedatum: 27-02-2020

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen